Een nieuwe koers

Een nieuwe koers: effectieve aansturing van kinderen met ADHD in het basis en voortgezet onderwijs.

Voor wie is de training?
De training is bedoeld voor leerkrachten en docenten in het regulier basis en voortgezet onderwijs.

Inhoud en opzet van de training
De aanpak bij deze training bestaat uit een aantal stappen die in zes sessies grondig worden behandeld. Allereerst wordt uitleg gegeven over ADHD. Wat hoort erbij en wat niet? Wat zijn de gevolgen en wat zijn de oorzaken?
Naast psycho-educatie ligt tijdens de training de nadruk sterk op het oefenen met gedragstherapeutische technieken door de leerkrachten. Het gaat om oefenen in de praktijk van alledag én de afstemming met ouders over deze technieken, zodat er in de opvoedingssituatie thuis draagvlak en steun ontstaat voor een specifieke aansturing van een leerling.

Voordat er een overstap wordt gemaakt naar een aanpak van de problemen die het kind heeft op school, wordt eerst precies gekeken hoe die problemen er uit zien in bepaalde situaties. Factoren die het gedrag beïnvloeden en vaak onbedoeld in stand houden, kunnen dan opgespoord worden. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten, zoals het kind observeren in een taaksituatie. Vanaf de derde sessie worden er concrete handelingsplannen opgesteld. De plannen van aanpak zijn steeds gebaseerd op observaties van het gedrag in verschillende situaties. Daarnaast bestaat het plan van aanpak uit het vergroten van de motivatie om gewenst gedrag te vertonen, door een juiste balans tussen dat wat het gewenste gedrag oplevert en het ongewenste gedrag kost te creëren. De focus ligt achtereenvolgens op de taaksituatie in de klas, de problemen in overgangssituaties ( zoals van plein naar de klas, wisselen van lokaal tussen lesuren) en op vrije situaties.

In het voortgezet onderwijs wordt op leerlingen een nog groter beroep gedaan wat betreft zelfsturing. Daar struikelen kinderen met ADHD vaak opnieuw over hun tekorten in het uitvoeren van gewenst gedrag, hun gebrekkige organisatie en planning bij het maken van huiswerk, en de moeite die ze hebben om taakgericht gedrag vol te houden. De problemen en de aanpak binnen het voortgezet onderwijs krijgen daarom binnen de training apart aandacht.
Kinderen met ADHD roepen vaak heftige emoties op bij degenen die dagelijks met hen omgaan en hen begeleiden. Door de hele training heen en speciaal in sessie 6 wordt aandacht besteed aan het hanteren van emoties.
Verder biedt deze training de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen en ondersteunt het een juiste uitvoering van het programma.
Wat we proberen te bereiken voor de leerling kan kort omschreven worden als:

Leerlingen helpen hun werkhouding te verbeteren, zodat zij hun prestaties verbeteren en in diverse situaties binnen en buiten school beter aan de gestelde eisen kunnen voldoen dan voorheen, waardoor zij een positiever zelfbeeld krijgen en sociale interacties met anderen positiever gaan verlopen. De training beoogt dat de schoolcarrière van een kind met ADHD meer succesvol wordt en dat leerkrachten zich competenter voelen om een kind met ADHD in de klas  te begeleiden.

De training wordt door twee trainers gegeven. De trainers zijn GZ psycholoog en orthopedagoog en hebben ervaring met het onderzoeken en begeleiden van kinderen met ADHD en hebben onderwijservaring.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 365,-- per persoon, inclusief materiaal

Locatie
De training vindt plaats bij Join aan de Vang 5 te Halsteren.

Data
De training wordt gegeven op:

 • maandag 17-03-2014
 • maandag 31-03-2014
 • maandag 14-04-2014
 • maandag 12-05-2014
 • maandag 26-05-2014
 • maandag 16-06-2014

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur tot 21.00 uur.

Vragen en aanmelden
Heeft u belangstelling voor de opleiding, of heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier met ons contact opnemen.
De cursus gaat door als zich 8 cursisten hebben aangemeld.  

SOVA Train de trainer

Sova train de trainer


Voor wie is de training?
De training is bestemd voor leerkrachten die getraind willen worden in het uitvoeren van sociale vaardigheidstrainingen met kinderen.

Doel van de training
Het doel van de training is leerkrachten vaardigheden aan te leren zodat zij op hun eigen school een sociale vaardigheidstraining voor zowel onderbouw als bovenbouw kunnen verzorgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen en werkvormen.

Inhoud en opzet van de training
Er worden twee trainingsdagen aangeboden waarin alle facetten van een SOVA-training worden doorgenomen en praktisch geoefend. Verschillende bijeenkomsten bestemd voor de kinderen worden met de cursisten grotendeels doorlopen. Cursisten verzorgen een gedeelte van een SOVA-bijeenkomst en krijgen daarop direct feedback. Sociale vaardigheden die tijdens een SOVA-training aan bod komen zijn o.a.:

 • een eerste contact maken
 • iets aardigs zeggen over jezelf of een ander
 • reageren op complimenten
 • uiting durven geven aan gevoelens
 • hulp durven vragen en aanbieden
 • vragen of je mee mag spelen
 • reageren op pesten


Daarnaast wordt er tijdens de trainingsdagen aandacht geschonken aan:

 1. kenmerken van sociaal gedrag
 2. voorwaarden voor het ontwikkelen van sociaal gedrag
 3. kenmerken van sociaal niet-vaardige kinderen
 4. de opzet van de training sociale vaardigheden
 5. de theoretische achtergrond van de sociale vaardigheidstraining
 6. het opzetten van een ouderavond
 7. het voeren van gesprekken met ouders en leerkrachten
 8. kennismaking met aanvullend SOVA materiaal


Kosten
De kosten voor de training bedragen € 365,-- per persoon, inclusief materiaal (training bovenbouw en training onderbouw) en lunch.

Locatie

De training vindt plaats bij Join aan de Vang 5 te Halsteren.

 

Data
De training wordt gegeven op dinsdag 01-10-2013 en dinsdag 19-11-2013 van 9.00 uur tot 15.00 uur.


Vragen en aanmelden
Heeft u belangstelling voor de opleiding, of heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier met ons contact opnemen.

De cursus gaat door als zich 8 cursisten hebben aangemeld.


 

Gedragspecialist in het primair onderwijs

Gedragsspecialist in het primair onderwijs.


Wat of wie is een ‘gedragsspecialist'?
Een gedragsspecialist is een leerkracht die zodanig is geschoold dat hij of zij de collega's deskundig kan begeleiden in het omgaan met kinderen met specifieke gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen.

Van scholen wordt verlangd dat zij een concrete beschrijving van het zorgprofiel van een leerling kunnen geven. Daarnaast gaat men er steeds meer van uit dat zij in staat zijn om op het terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling de juiste begeleiding te bieden.
Deze taken kunnen efficiënt en professioneel worden vervuld wanneer in de school een gedragsspecialist, een specifiek opgeleide leerkracht, aanwezig is.

Inhoud van de cursus

Module 1: Algemene kennis op het gebied van gedragsbeïnvloedingstechnieken: 

 • Wat beïnvloedt gedrag?
 • Wat is de invloed van de leerkracht op gedrag? (gedragsmodificatie).
 • Stimuleren van een goede ontwikkeling van gedrag: zelfvertrouwen, omgaan met gevoelens en inleving.
 • Het leren ontdekken van mentale modellen bij anderen en jezelf.
 • Actief luisteren en het geven van ik-boodschappen.
 • Basiscommunicatie en effectieve leerkrachtcommunicatie als hulpmiddel om gedrag te beïnvloeden.
 • Omgaan met conflicten: conflicten helpen ombuigen naar leermomenten.
 • Wat is sociaal vaardig gedrag?
 • Hoe ontwikkelt sociaal vaardig gedrag zich? Hoe herkennen we sociaal niet vaardige kinderen? Welke observatiemiddelen zijn er beschikbaar?


Module 2: Kennis en vaardigheden met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen

 • Herkennen - en achtergrondkennis van de ontwikkelingsstoornissen (ADHD, NLD, PDD-NOS, ODD).
 • Het gebruik van beschikbare signaleringslijsten.
 • Inzetten van verschillende werkvormen en begeleidingstechnieken.
 • Ondersteunen en helpen bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van handelingsplannen en begeleidingstrajecten.


Module 3: Collegiale feedback en communicatie.

 • Hoe geef je feedback aan collega's zodanig dat ook zij hun aandeel in de begeleiding nemen.
 • Uitbreiden van de communicatieve vaardigheden.
 • Omgaan met ouders en kind, slecht nieuws gesprekken, luister- en doorvraagtechnieken.


De opleiding tot ‘gedragsspecialist in het primair onderwijs' bestaat uit een aantal modules, die bestaan uit ieder 8 bijeenkomsten van 2 uur.  Gedurende deze modules maakt de cursist een aantal opdrachten die betrekking hebben op de behandelde theorie. Op grond van de uitgewerkte opdrachten, de voldoende aanwezigheid wordt een certificaat uitgereikt.


Kosten
De kosten bedragen € 425,-- per persoon, inclusief materiaal, per module.
 

Locatie

De training vindt plaats bij Join aan de Vang 5 te Halsteren.

 


 

Data

 

Module 1:

Dinsdag 10-09-2013

Dinsdag 08-10-2013

Dinsdag 12-11-2013

Dinsdag 07-01-2014

Dinsdag 11-02-2014

Dinsdag 18-03-2014

Dinsdag 22-04-2014

Dinsdag 27-05-2014

Module 2:

Dinsdag 17-09-2013

Dinsdag 29-10-2013

Dinsdag 26-11-2013

Dinsdag 14-01-2014

Dinsdag 25-02-2014

Dinsdag 25-03-2014

Dinsdag 13-05-2014

Dinsdag 03-06-2014

 

 

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur tot 21.00 uur.

 

Vragen en aanmelden
Heeft u belangstelling voor de opleiding, of heeft u vragen dan kunt u via het contactformulier met ons contact opnemen.

De cursus gaat door als zich 8 cursisten hebben aangemeld.